Skrevet den . Publisert i Nyheiter

Politisk organisering og grensejustering

Fellesnemnda 161117 orskogFellesnemnda skal diskutere politisk organisering, interkommunale samarbeid, administrativ struktur og gje ein uttale til grensejustering av Sandøy.

Møtet blir halde i formannskapssalen i Ålesund, 15. februar. Møtet startar klokka 09.00. Møtet er ope for publikum og blir også streama direkte på nett.  (Vi kjem tilbake med lenke til streaminga.)

Hovudprinsipp for politisk organisering

Ein politisk komité har arbeidd fram eit forslag for politisk hovudorganisering for nye Ålesund kommune. Komiteen legg prinsippa frem for fellesnemnda i nye Ålesund.

Komiteen foreslår også at arbeidet i kommunestyreutvala skal organiserast med fire til seks utval/komitear som dekker dei store kommunalområda.

Eit fleirtal av komiteen (åtte) tilrår ein modell med kommunestyremkomitear, medan ein mindretal (tre) tilrår ein utvalsmodell.

Alternativet med komitear gir kommunestyrekomiteane saksførebuande mynde og innstillingsrett til kommunestyret.

Alternativet med utval gir faste utval med delegert avgjerdsmynde der leiar er medlem av kommunestyret.

Organiseringa tar sikte på blant anna å sikre lokaldemokratiet i den nye kommunen og bygger på intensjonsavtalen som seier noko om om dei overordna målsettingane:

Samanslåingsprosessen har eit prinsipp om at lokal identitet og nærdemokrati skal vere høgt prioritert.

Intensjonsavtalen har i tillegg eit eige kapittel som omhandlar korleis ivareta demokratiet i den nye kommunen.
Her er definert følgjande mål:

Grensejustering i Sandøy kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har mottatt eit innbyggarinitiativ med søknad om grensjustering for dei bebudde øyane Sandøy, Ona/Husøy og Orten  og dei ubebodde øyane Lyngværet, Seterøya og Gåsøyai Sandøy kommune, med ønske om overflytting til Aukra kommune. Det har vore innbyggarhøyring på dei tre bebudde øyane.

Fellesnemnda i Ålesund ønsker å gje ei sjølvstendig høyringuttale i saken fordi det er ei viktig sak for det vidare arbeidet i samband med etableringa av nye Ålesund.

Tilrådinga til prosjektkoordinator er at fellesnemnda rår til at øyane Sandøya, Ona, Orta, Lyngværet, Seterøya og Gåsøya, saman med resten
av dagens Sandøy kommune, fortsatt skal vere ein del av Sandøy kommune og ein del av nye Ålesund kommune frå 2020. Dette vil verei tråd med intensjonsavtalen mellom kommunane i nye Ålesund og sentrale mål i inndelingslova og kommunereforma.

Sjølv om grensejusteringa omfattar berre 4 - 5 % av innbyggarane i Sandøy kommune, omfattar det over 40 % av landareal og havområde. Sandøy kommune har 21,5 kvadratkilometer landareal. Havflata i kommunen er 985,7 kvadratkilometer. Ved ei eventuell grensejustering vil store havområde ikkje lengre vere del av kommunen.

Havområdet er sentralt for å arbeide fram løysingar og sikre ei berekraftig utvikling gjennom det grøne skiftet. NTNU satsar på det grøne skiftet, og samarbeider med det innovative miljøet ved Norsk Maritimt Kompetansesenter om forsking og vidareutvikling av den maritime og marine næringa. Nye Ålesund legg opp til eit nært samarbeid og ei framtidsretta utvikling saman med forskings- og utdanningsinstitusjonane i den nye kommunen.

I konkretiseringa av Intensjonsavtalen står det: Det er viktig å utnytte Sandøy kommune sin strategiske posisjon på kysten og etablerte næringskluster for t.d. turisme, maritim, marin og energinæring. Havrommet skal utviklast som ei større strategisk næring der fagmiljø for havrommet og vindenergi etablerast i Sandøy, i nært samarbeid med forskingsinstitusjonar.

Kommunale tenester i nye Ålesund (jamfør intensjonsavtalen):

Nye Ålesund vil understreke at tenestetilbod skal oppretthaldast, inklusiv sørvisfunksjonar. Her vil også digitalisering bli viktigare, noko som er ei prioritert satsing i nye Ålesund.

Intensjonsavtalen for nye Ålesund slår også fast at kommunedelutval skal ha ein viktig funksjon i den nye kommunen for å ivareta demokratiet. Dette vil vere eit gode for innbyggarane i Sandøy kommune.

Interkommunale samarbeid

Ein politisk komité har gått gjennom alle dei interkommunale samarbeida som kommunane i nye Ålesund er ein del av.  Per i dag er det 90 slike samarbeid.

Til grunn for arbeidet er det lagt at nye Ålesund ikkje skal vinne på, men heller ikkje tape på, samarbeid.

Arbeidsutvalet (ordførarane i dei fem kommunane) si tilråding er i tråd med komiteens si tilråding. Dei tilrår at fellesnemnda gjer følgande vedtak når det gjeld interkommunale samarbeid:

Vidareføring av avtalar

Avtalene blir inngått på nytt utan endring i anna enn nye juridiske partar:

Administrative vertskommunesamarbeid

Nye Ålesund kan delta i følgande administrative vertskommunesamarbeid, men med nye avtalar:

Dette er samarbeid der ein kommune let ein annan kommune (vertskommunen) utføre lovpålagte oppgåver på sine vegne. Der det er aktuelt at nye Ålesund deltar i eit slikt samarbeid, som vertskommune for fleire enn ein samarbeidskommune, så må det leggast til grunn at alle samarbeidskommunane skal delta i same omfang. Avtalar som blir inngått er "pakkeløysingar" utan tilpasningar til den enkelte samarbeidskommune.

Interkommunale selskap

Når det gjeld interkommunale selskap og samarbeid med felles styre bør vilkåret for deltaking i samarbeid vere utarbeiding av nye avtalar med hovudvekt på:

Ikkje vidareføring

Nye Ålesund bør ikkje føre vidare desse samarbeida slik dei er i dag:

Nærare kartlegging

Desse samarbeida treng nærare kartlegging:

Anna samarbeid

Arbeidsutvalet tilrår at fellesnemnda er positiv til å føre vidare andre samarbeid dei fem kommunane i nye Ålesund deltar i. Dette kan vere samarbeid om ulike oppgåver av meir eller mindre permantent karakter, kjøp og sal av tenester, medlemsskap i foreiningar og lag, og inngåtte partnerskap.

Kartlegging av administrativ organisering og struktur

Ei prosjektgruppe har arbeidd med å kartlegge forskjellige typar administrativ organisering for å sjå kva som er formålstenleg å bruke i nye Ålesund kommune. Gruppa har sett på forskjellige kommunar og korleis dei er organiserte. Korleis dei fem kommunane er organiserte no, er også tatt med i kartlegginga.

Partssamansett utval har behandla saken, og dei ber fellesnemnda om å ta kartlegginga til orientering og om å be prosjektleiar om å utarbeide forslag til administrativ organisering for nye Ålesund kommune.

Kartleggingsrapporten.