Politikk

Politikarane i dei fem kommunane arbeidar saman i ein mellombels politisk organisering frem mot 2020.

Arbeidsutvalet

Det er ordførarane i dei fem kommunane i nye Ålesund som utgjer arbeidsutvalet til Fellesnemnda.  Rådmennene, prosjektkoordinator og politisk sekretær er også til stades på møta.

Du finn sakspapir og referat frå møta under Innsyn og under Om nye Ålesund > dokument for dei møta som fann stad før innsyn blei oppretta i oktober 2017.

Overordna ROS-analyse

Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er ei risikovurdering som bygger på fagleg skjønn og erfaring.

Målsettinga med å gjennomføre ei ROS-analyse er å vere føre var og kunne sette i verk tiltak for å forhindre at den tenkte hendingar ikkje inntreff.

Den overordna ROS-analyse for nye Ålesund blei vedtatt av fellesnemnda 24. august og vil bli oppdatert i oktober 2017.

pdfSjå overordna ROS-analyse

Partsamansett utval

Det er etablert eit partsamansett utval for samanslåingsprosessen etter Inndelingslova §26, 2.ledd,med representantar frå tilsette og arbeidsgjevar frå kvar av kommunane. Arbeidsgjevar sine representantar i partsamansett utval for samanslåingsprosessen skal veljast blant fellesnemnda sine medlemmar, og skal utgjere eit fleirtal av medlemmane i utvalet.

Tilsettrepresentantar blir valt av tillitsvalde i kommunane. Ein representant for vernetenesta i kommunene møter med tale-og forslagsrett.

Utvalet skal handsame saker som gjeld forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og tilsette, jamfør Kommunelova §25, Inndelingslova §26 og Hovudavtalen.
Utvalet skal gi uttale i saker som vedkjem overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga.

Saker som har vore oppe og skal opp i partssamansett utval finn du under Innsyn.

Møte hausten 2017

Sakspapir og referat: Du finner oversikt over sakspapir og møtereferat under Innsyn.

Tidspunkt: Alle møte er klokka  09.00 - 11.30 om ikkje anna er skrive

 • 29. november - kommunestyresalen i Haram, 2. et. på ID-huset

Politiske deltakarar

Haram

Faste medlemmar        Personleg vara
Vebjørn Krogsæter Emil Korsnes
Randi W. Frisvoll Ewa Hildre

Sandøy

Fast medlem  Personleg vara
Oddvar Myklebust          Åse Karin Ask Bakke

Skodje

Fast medlem Personleg vara
Dag Olav Tennfjord          Geir Ove Leite

Ørskog

Fast medlem Personleg vara
Knut Helge Harstad        Geir Petter Aure

Ålesund

Faste medlemmar  Personleg vara
Eva Vinje Aurdal Øystein Tvedt
Tore Johan Øvstebø      Geir Stenseth

Tilsettes representantar  i det partssamansette utvalet:

Faste medlemmar Personleg vara
Randi Ottestad Alvestad - Haram/Fagforbundet   Ann-Cathrin Nyhammer, NSF
Laila Alvestad - Sandøy/Fagforbundet Linn Jenny Morsund - Sandøy/NSF
Ramona Arnesen Pilskog - Skodje/Delta     Geir Lorentzen - Skodje/UDF
Geir Skodje - Ørskog/UDF Michael Werner - Ørskog/Fagforbundet
Frode Nordstrand - Ålesund/Fagforbundet         Hanne Tonning - Ålesund/UDF (under avklaring kven som er fast og kven som er vara)

I tillegg møter ein representant frå vernetenesten med tale- og forslagsrett:

Lars Rindal - Hovudverneombud med vara Stig Eivin Meisal

Kontaktinformasjon til tillitsvalde og hovudverneombod

 

Fellesnemnd

Etter Stortingsvedtak om kommunestruktur i juni 2017 er det sett ned ei fellesnemnd med 5 representantar med vara frå kvar kommune. Mandat/reglement for fellesnemnda blei vedtatt av kommunestyra 21. juni:

Fellesnemnda har mandat og oppgåver forankra i §26 i inndelingslova. l tillegg får dei det formelle ansvaret med å førebu den nye kommunen i samsvar med føringane i intensjonsavtalen. Nemnda disponerer blant anna eingongsstønaden frå staten i samband med kommunereforma, og skal tilsette rådmann/prosjektleiar for den nye kommunen.

Møte

Du finner oversikt over sakspapir og møtereferat under Innsyn.

Møter hausten 2017

Tidspunkt: Alle møte er klokka 12.00 - 15.00 om ikkje anna er skrive

Møta blir streama.

 • 7. desember - kommunestyresalen i Haram, 2. et. på ID-huset
 • 26. oktober - Pinsekirka i Ålesund (på grunn av Moakonferansen startar møtet klokka 16.30)
  Sakspapir og innkalling er nå tilgjengelig i innsynsmodulen under Møteplan - velg Fellesnemnd og dato
 • 5. oktober . rom 364 v/bystyresalen i Ålesund (kun ei sak: tilsetting av rådmann) NB! Møtet blir ikkje streama
 • 14. september - Harøy skule allrommet i Sandøy
 • 24. august  - bystyresalen i Ålesund

Godtgjersle til medlemmer av fellesnemnda

pdfReglement for godtgjersle

xlsSkjema for godtgjersle

pdfSkjema for tapt arbeidsforteneste

docxSkjema for tapt arbeidsforteneste

Deltakarar

Haram kommune

Faste medlemmer   Varamedlemmer
 
 • Ordførar Vebjørn Krogsæter, Sp
 • Varaordførar Randi Frisvoll, KrF
 • Emil Korsnes, Ap
 • Svein Harsjøen, FrP
 • Ewa Hildre, H
                                                
           

  For Krogsæter, Frisvoll, Korsnes: 

 1. Arnt Ove Tenfjord, KrF
 2. Guttorm Kjerstad, Sp
 3. Gunnbjørg K. Seth, KrF
 4. Trine Otterlei, Ap

 For Harsjøen, Hildre:

 1. Cine Finstad Austnes, FrP
 2. Rolf Longva, H
 3. Kristian Stråmyr, V

Sandøy kommune

Faste medlemmer     Varamedlemmer
 • Ordførar Oddvar Myklebust, Ap
 • Varaordførar Åse Kristin Ask Bakke, Ap   
 • Espen Myklebust, Ap
 • Hildegard Maier, V
 • Jessica Gärtner, H
 1. Sigmund Haugen, Ap
 2. Nils Magne Abelseth, Ap
 3. Ann Helen Harnes, H
 4. Robert Coates, V
 5. Lena Husøy, Ap

Skodje kommune

Faste medlemmer  Varamedlemmer
 • Ordførar Dag Olav Tennfjord (nestleiar), H 
 • Varaordfører Geir Ove Leite, Ap
 • Kari Grindvik, V
 • Karoline Huldal Hauglid, Ap
 • Modolf Hareide, Sp       
 1. Per Egil Håhjem, Ap
 2. Gunnar Hauge, KrF
 3. Monica Strømmen, FrP
 4. Karoline Stette, Sp
 5. Erling Ostnes, FrP

Ørskog kommune

Faste medlemmer Varamedlemmer
 • Ordfører Knut Harstad, H
 • Varaordfører Geir Peter Aure, V/KrF      
 • Olav Kjetil Sjøholt, H
 • Janet Roelofs, Sp
 • Torill Leganger, Ap
 1. Arne Abelseth, Ap
 2. Frode Andresen, H
 3. Helene Fjørtoft, V/KrF
 4. Odd Bertil Yksnøy, Ap
 5. Therese Iren Sæter, FrP

 Ålesund kommune

Faste medlemmer  Varamedlemmer
 • Ordførar Eva Vinje Aurdal (leiar), Ap
 • Varaordførar Tore Johan Øvstebø, KrF  
 • Øystein Tvedt, H
 • Geir Stenseth, FrP
 • Anne Kristin Bryne, Ap
 1. Sindre Nakken, Ap,
 2. Hans Kjetil Knutsen, Ålesundlista, tvpl. liste for Ålesund
 3. Kirsti Dale, uavh./Sp
 4. Monica Molvær, H
 5. Jarle Hauge Steffensen; MDG

 

Styringsgruppa - forløperen til fellesnemnda

Styringsgruppe for bygging av nye Ålesund kommune

Det er gjort likelydande vedtak i dei fire kommunane: 

5 representantar med personleg vara frå kvar av kommunane utgjer Styringsgruppe for bygging av nye Ålesund kommune".

«Fram til Stortinget sitt formelle vedtak om oppretting av nye Ålesund kommune sommaren 2017, har dei valde fullmakt til å møte på vegne av xx kommune i styringsgruppa. Formålet med arbeidet er å organisere og leie ein god prosjektprosess, innhente naudsynt kunnskap og legge til rette for utgreiingsarbeid som skal danne vedtaksgrunnlag for Fellesnemda.

Dei same valde representantane utgjer frå Stortinget sitt vedtak sommaren 2017 xx kommune sine representantar i Fellesnemnd for nye Ålesund kommune, med mandat etter Inndelingslova.
Rådmannen får fullmakt til å inngå i prosjektorganisasjonen, og bistå styringsgruppa i arbeidet fram til ny kommune vert realisert eller Fellesnemnda har organisert sitt arbeid på anna vis.

Ålesund kommune får fullmakt til å føre prosjektrekneskap, krevje inn og administrere reformstøtte frå Fylkesmannen og staten til prosjektarbeidet og følgje opp prosjektorganisasjonen økonomisk på vegne av kommunane.»

Du finn referat frå styringsgruppemøtene under Om nye Ålesund kommune > dokument.

Deltakarer i styringsgruppa for nye Ålesund pr. april 2017

Kommune

Ordførarar og politikarar

Rådmenn

Tillitsvalde og HVO 

 Haram

Vebjørn Krogsæter (ordførar)
Randi Walderhaug Frisvoll (varaordførar)
Emil KorsnesSvein Harsjøen
Ewa Hildre

Turid Hanken  Endre Hellandsvik - UDF/Unio
 Sandøy Oddvar Myklebust (ordførar)
Åse Kristin Ask Bakke (varaordførar)
Espen Myklebust
Hildegard Maier
Jessica Gärtner
Kim André Breivik (konstituert)  Laila Alvestad - Fagforbundet/LO 
 Skodje Dag Olav Tennfjord (ordførar)
Geir Ove Leite (varaordførar)
Kari Grindvik
Terje Vadset
Modolf Hareide
Bente Glomset Vikhagen  Ramona Pilskog - Delta/YS 
 Ørskog Knut Helge Harstad (ordførar)
Geir Peter Aure (varaordførar)
Olav Kjetil Sjøholt
Arne Abelseth
Gert Rietman
Synnøve Vasstrand Synnes Geir J. Skodje - UDF/Unio 
 Ålesund Eva Vinje Aurdal (ordførar)
Tore Johan Øvstebø (varaordførar)
Øystein Tvedt
Anne Kristin Bryne
Geir Stenseth 
Astrid Eidsvik  Lindis Dalebø - Fagforbundet/LO 
      Lars Marius Rindal - Hovedverneombud 

Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet er forberedande til styringsgruppa.

Arbeidsutvalet består av ordførarane. Rådmennene og prosjektkoordinator tiltrer.

Du finn referat frå styringsgruppemøtene under Om nye Ålesund kommune > dokument.

 

Dokument

Dokument frå delprosjekt finnast under dei enkelte delprosjekt.

Her finn du referat frå før innsynsløsninga for nye Ålesund kom på plass i september 2017.

Partsamansett utval

Du finn sakspapir og møteprotokoll i innsynsløysinga som ligg under Politikk > Møteplan

Møte med tilsette

Personal og omstilling har jamnlege felles informasjons- og drøftingsmøte med tillitsvalde og hovudverneombod i alle dei deltakande kommunane.

Du finn informasjon om møta under For tilsette >Møte med tilsette.

 

 

 

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.