Skrevet den . Publisert i Aktuelt

Merkedagar

Merkedagar

2016

6.oktober

Politikarar, administrasjon og tillitsvalde frå kommunane Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund -her på sitt andre møte hausten 2016.

Styringsgruppa

Planlegging

Arbeidet med prosjektplan og omstillingsplan blei starta.

Skisse til framdriftsplan framlagt.

2017

1. januar

Anne Berit Støyva Emblem tilsett som prosjektkoordinator.

Studietur- kulturbygging og utgreiing av prinsipp for organisasjonsmodell i nye Ålesund kommune.

Kommunikasjonsplan ferdigstilt etter drøftingar med tillitsvalde og styringsgruppa.

Kommunikasjonsgruppa

1. april

Mads Solberg tilsett i prosjektstillinga for å utvikle nærdemokratiet i nye Ålesund kommune.

Oppretting av arbeidsgrupper for å bygge den nye kommunen. Dei administrative gruppene kjem først. Personalsjefane har eigen gruppe som tek for seg arbeisrettslege spørsmål, medverknad frå tillitsvalde og korleis tilsette blir ivaretaken i prosessen.

Delprosjekt

Utnevne tilsettingsutval for tilsetting av prosjektleiar/prosjektrådmann.

Starte med jamnlege nyheitsbrev for tilsette.

Vedta mandat til fellesnemda som blir formelt oppnevnd etter Stortinget sitt vedtak 8. juni.

8.juni

Stortinget avgjer

Stortinget behandla proposisjon om ny kommunestruktur.

Kommunereforma

21.juni

Felles kommunestyremøte

Kommunestyra i dei kommunane som skal danne nye Ålesund kommune skal ha fellesmøte.

24. august

Fellesnemnda

Fellesnemnda hadde sitt første møte 24. august 2018.

5. oktober

Tilsetting av prosjektleiar/prosjektrådmann.

Vedta prosjektorganisasjon for samanslåingsprosessen.

Vedta strategi for omstilling og kommunikasjon.

Arbeidsgrupper på tvers av kommunane for utgreiing, samkøyring og harmonisering av alle rutiner, planar og system knytt til alle tenesteområde.

Organisasjonsutviklingsprogram for felles kulturbygging.

2018

Vedta prinsipp for organisasjonsmodell i nye Ålesund kommune.

Tilsetjingar i samsvar med ny leiarstruktur- rådmann og strategisk leiing.

Utarbeide eierskapsstrategi/ eierskapsmelding.

2019

Generalprøveår

Dette året må vi bruke til å prøve ut organisasjonen i den nye kommunen og sikre at dei gode tenestene til innbyggarane.

Nye leiarstruktur er på plass: rådmann og strategisk leiing.

Konsernrekneskap siste året før samanslåing.

2020

1. januar

Nye Ålesund kommune

Nye Ålesund kommune er ein realitet.