Skrevet den . Publisert i Nyheiter

Tilrår nynorsk - men ingen blir tvungen

Foto barn på lekeapparat. Sandøyhagen. Foto:  Tone Molnes
Formannskapet legg opp til mest mogleg valfridom for tilsette rundt målform. Dette skal klargjerast gjennom ein språkbruksplan.

Denne tilrådinga gjorde formannskapet for den nye kommunen i sitt møte  27. november. Saka skal opp i kommunestyret til endeleg avgjerd på neste møte, 12. desember. Innstillinga betyr at staten skal vende seg til kommunen på nynorsk.

Kva betyr det for tilsette og innbyggarar?

Formannskapet går inn for at det blir utarbeidd ein språkbruksplan i løpet av første halvår 2020. I språkbruksplanen blir det klargjort korleis språkvedtaket skal gjennomførast i praksis.

Både nynorsk og bokmål skal ivaretakast i planen.

Det er komiteen for kultur og medborgarskap som får oppgåva med å utarbeide planen. I arbeidet sitt skal dei legge til rette for best mogleg valfridom for både innbyggarar og tilsette når det gjeld bruk av målføre. Det skal leggast opp til ein høyringsprosess, der både lag og organisasjonar, innbyggarar og tilsette skal kunne kome med innspel.  

Nynorsktilrådinga er ikkje til hinder for at tilsette kan bruke det målføret dei er mest komfortable med i sitt daglege arbeid.

Før språkplanen er på plass

Inntil ein språkbruksplan er klar, kan tilsette bruke den målforma som dei er komfortable med i samsvar med intensjonsavtalens vedtak om språk. Intensjonsavtalens vedtak om språk gjeld fram til språkbruksplanen er vedtatt. Det blir presisert at tilsette er tilsett i eksisterande kommunar fram til 1. januar og forheld seg til gjeldande vedtak i eigen kommune fram til det.


 Informasjon på bokmål:

Tilrår nynorsk -  men ingen blir tvunget

Formannskapet legger opp til mest mulig valgfrihet for tilsette. Dette skal klargjøres gjennom en språkbruksplan.

Denne tilrådinga gjorde formannskapet for den nye kommunen i sitt møte  27. november. Saka skal opp i kommunestyret til endelig avgjørelse på neste møte, 12. desember. Innstillinga betyr at staten skal henvende seg til kommunen på nynorsk.

Hva betyr det for ansatte og innbyggere?


Formannskapet går inn for at det blir utarbeidet en språkbruksplan i løpet av første halvår 2020. I språkbruksplanen blir det klargjort hvordan språktilrådinga skal gjennomføres i praksis.

Både nynorsk og bokmål skal bli ivaretatt i planen.

Det er komiteen for kultur og medborgarskap som får oppgava med å utarbeide planen. I arbeidet sitt skal de legge til rette for best mulig valgfrihet for både innbyggere og ansatte når det gjelder bruk av målføre. Det skal legges opp til en høringsprosess, der både lag og organisasjoner, innbyggere og ansatte skal kunne komme med innspill.  

Nynorsktilrådinga er ikke til hinder for at ansatte kan bruke det målføret de er mest komfortable med i sitt daglige arbeid.

Før språkplanen er på plass

Inntil en språkbruksplan er klar, kan ansatte bruke den målforma som de er komfortable med i samsvar med intensjonsavtalens vedtak om språk. Intensjonsavtalens vedtak om språk gjelder fram til ny språkbruksplan er på plass. Det blir presisert at tilsatte er tilsatt i eksisterende kommuner fram til 1. januar og forholder seg til gjeldende vedtak i egen kommune fram til det.