Skrevet den . Publisert i For tilsette

Møte med tilsette

Prosjektleiar har etablert kontaktutvalsmøte med hovudtillitsvalde og hovudverneombod. Her finn du referata.

Møte

2019

2018

Før prosjektleiar var på plass, var det personalsjefane som haldt møta for å gje lik informasjon og drøfte saker i fellesskap i staden for å gjere dette i kvar kommune. Det blir jamnleg halde informasjons- og drøftingsmøte med hovudtillitsvalde og hovudverneombod.

Deltakarar