2016

Haust:

Styringsgruppa hadde sitt første møte i Skodje 6. oktober

Arbeidet med prosjektplan og omstillingsplan blei starta.

Skisse til framdriftsplan framlagt.

 

2017

Vår:

Studietur- kulturbygging og utgreiing av prinsipp for organisasjonsmodell i nye Ålesund kommune

Kommunikasjonsplan ferdigstilt etter drøftingar med tillitsvalde og styringsgruppa

Oppretting av arbeidsgrupper for å bygge den nye kommunen. Dei administrative gruppene kjem først.

Personalsjefane har eigen gruppe som tek for seg arbeisrettslege spørsmål, medverknad frå tillitsvalde og korleis tilsette blir ivaretaken i prosessen.

Utnevne tilsettingsutval for tilsetting av prosjektleiar/prosjektrådmann.

Jamnlege nyheitsbrev

Vedta mandat til fellesnemda som blir formelt oppnevnd etter Stortinget sitt vedtak 8. juni.

Haust:

Vedta prosjektorganisasjon for samanslåingsprosessen

Vedta strategi for omstilling og informasjonsstrategi

Arbeidsgrupper på tvers av kommunane for utgreiing, samkøyring og harmonisering  av alle rutiner, planar og system knytt til alle tenesteområde

Organisasjonsutviklingsprogram for felles kulturbygging

2018

Vedta prinsipp for organisasjonsmodell i nye Ålesund kommune
 
Tilsetjingar i samsvar med ny leiarstruktur- rådmann og strategisk leiing
 
Utarbeide eierskapsstrategi/ eierskapsmelding

2019

Generalprøveår
 
Nye leiarstruktur er på plass- Rådmann og strategisk leiing
 
Konsernrekneskap siste året før samanslåing

1. januar 2020

Nye Ålesund kommune er ein realitet